Зовнішня торгівля товарами Тернопільської області за 9 місяців 2023 року

За інформацією Державної служби статистики  за 9 місяців 2023р. експорт товарів становив 555512,2 тис.дол. США, або 105,4% порівняно із 9 місяцями 2022р., імпорт – 501334,0 тис.дол., або 138,7%. Позитивне сальдо склало 54178,2 тис.дол. (за 9 місяців 2022р. також позитивне – 165658,1 тис.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,11 (за 9 місяців 2022р. – 1,46). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 104 країн світу. Основу структури експорту, традиційно для Тернопільщини, склала продукція за такими товарними групами: зернові культури (32,0%); насіння і плоди олійних рослин (14,6%); електричні машини (13,0%); меблі (10,3%); м’ясо та їстівні субпродукти (4,4%); бiлковi речовини (3,7%); продукти переробки овочів (2,1%). 

ЗТО Тернопільщини в І півріччі 2023 року

За інформацією Державної служби статистики України зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за I півріччя  2023 року склав 719,1 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 412,9 млн дол. США, імпорт товарів – 306,2 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області й надалі залишається позитивним і становить   +106,7 млн дол. США.  У звітному періоді експорт товарів збільшився на 24,8% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, імпорт також зріс на 37,6%. Основу структури експорту, традиційно для Тернопільщини, склала продукція за такими товарними групами: зернові культури (34,4%); насіння і плоди олійних рослин (14,0%); електричні машини (14,0%); меблі (9,1%); м’ясо та їстівні субпродукти (4,4%); бiлковi речовини (3,6%); продукти переробки овочів (2,2%). 

Тернопільська ТПП відновила видачу сертифікатів про форс-мажорні обставини

Згідно ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо) , зобов'язань, передбачених  відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозну загрозу такого конфлікту, включаючи серед іншого ворожі атаки, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокаду, революцію, змову, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадську демонстрацію, блокаду, страйк, аварію, протиправні дії третіх осіб, пожежу, вибух, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані надзвичайними погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

MALOW Spolka z o.o. запрошує підприємців Тернопільщини до співпраці

 

До Тернопільської міської ради надійшов лист від польського міста-партнера Сувалки з пропозицією про встановлення ділових зв’язків між суб’єктами господарювання Тернопільської громади та міста Сувалки, зокрема з компанією виробників металевих меблів MALOW Spolka z o.o. З метою залучення інвестицій, створення успішної, конкурентоспроможної Тернопільської громади, запрошуємо членів Тернопільської ТПП відповідного профілю та представників бізнесу Тернопільщини до налагодження співпраці зі згаданою польською компанією.

Підсумки посівної на Тернопільщині: ФГ "Гадз" і компанія «Агропродсервіс»

Член Тернопільської ТПП фермерське господарство «Гадз», яке має земельний банк 26,5 тис. га  сівозміну не міняють три роки.  Отож, цього року посівні площі в господарстві розподілились таким чином: